♫♥ جملات عاشقانه زیبا ♥♫ جملات عاشقانه زیبا شعر عاشقانه عکس عاشقانه اشعار عاشقانه متن عاشقانه اس ام اس عاشقانه و پیامک http://jahanmanesh.mihanblog.com 2020-08-12T20:27:04+01:00 text/html 2014-03-14T14:33:42+01:00 jahanmanesh.mihanblog.com جملات عاشقانه شعر های ناب عاشقانه http://jahanmanesh.mihanblog.com/post/14 <b>شعر و جملات ناب عاشقانه</b> برای عاشقان <b>دلتنگ</b> و کسانی که مساقر دارند و چشم انتظارند. <b>کلمات سرشار از احساس و عشق<br></b><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br>نزدیکت می شوم<br> <br> بوی دریا می&amp;zwnj;&amp;zwnj;آید<br> <br> دور که می شوم<br> <br> صدای باران!<br> <br> بگو <br> <br> تکلیف&amp;zwnj;ام با چشم&amp;zwnj;هایت چیست؟!<br> <br> لنگر بیاندازم عاشقی کنم<br> <br> یا <br> <br> چتر بردارم و دلبری کنم...؟!<br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br> . دلم نه عشق میخواهد نه احساس قشنگ . . .<br> <br> . . . نه ادعاهای بزگ نه بزرگهای پر ادعا . . .<br> <br> <br> <br> دلم یک دوست می خواهد که بشود با او حرف زد<br> <br> <br> <br> . . . و بعد پشیمان نشد . . .<br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br><br>❤ دلــتــنــگـی<br> عـیـن آتـش زیـر خـاکـسـتـر اسـتـــ<br> گـاهـی فـکـر مـیـکـنـی تـمـام شـده<br> امــا یـکـــ دفـعـه<br> هــمــه&amp;zwnj;اتـــ را آتـش مـیـزنـد ...! ❤<br><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br>کمی بنزین و یک کبریت لطفا!<br> باید به آتش بکشم<br> این خانه را<br> وقتی تو<br> آدرسش را نمی دانی<br> که نامه هایت را پست کنی...<br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br>نـِـگـــاه کـُـن . . .<br> <br> مـــــــی بینـــــــــی . . .؟<br> <br> ایــن ویــــرانــکـَــده ، آثــار بــاستانـــی نــیست . . .<br> <br> مـَـنـَـــــــم...<br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br><br>سکوتم پر از<br> <br> نت های چشم توست<br> <br> در نگاهت<br> <br> قاصدک کف می زند<br> <br> پروانه می رقصد<br> <br> با تاب چشمانت پر از<br> <br> آواز گل ها می شوم !<br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br>باد ، به همان سمتی می وزید<br> که موهایم را<br> شانه کرده بودم<br> او ، به همان سمتی می آمد<br> که باد<br> روسری ام را<br> برده بود<br> نمیدانست زندگی ام<br> بر خلافِ جهتِ باد<br> پیش میرود ...<br><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br>من<br> <br> تقدیری را زندگی می کنم<br> <br> که بوسه های دور تو<br> <br> بر پیشانی خیال من<br> <br> نوشته است !<br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br>طعــم شیــریــטּ بــوســـــہ خیــال،<br> <br> دو چنــداטּ مـــےشــود،<br> <br> وقتـــے کـــــہ دلــم بــاور مـــےکنــد،<br> <br> یــک جــایـــے دور<br> <br> تــو از خــواب مـــےپــرے<br> <br> و در حــالـــے کـــــہ<br> <br> گــرمــایـــے بــر گــونـــــہ ات حــس مـــےکنـــے،<br> <br> نــام مــטּ را بــر لــب مـــےآورے . . .<br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br>نگاهم کن که من محتاج آن چشمان دلتنگم<br> <br> بگو با من دوباره راز مستی را<br> <br> که بی تو من<br> <br> به یک دنیا شقایق<br> <br> <br> دل نمی بندم.<br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br>بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند<br> سالها، هجری و شمسی، همه بی&amp;lrm;خورشیدند<br> تو بیایی همه&amp;lrm;ی ثانیه&amp;lrm;ها، ساعتها<br> از همین روز، همین لحظه، همین دم عیدند<br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br>فِڪـرَﭞ اَز سَـــَرҐ اُفتـــاב...<br> <br> بـﮧ هَمیـטּ راحَتے<br> <br> نـﮧ آسمــانـ بِـﮧزَمیـטּ آمَــב و نـﮧ בنیـــا تیـــرِه و تــار شُـב<br> <br> ســاבه تـَـر اَز آنچـﮧ ڪﮧ فِـڪـرَشـ را مے ڪرבҐ اَز سَـرҐ اُفتـــاבے!!!<br> <br> اُفتـــاבے בرُسـﭞ وَسَــطِ چَشمــانَــمـ..<br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br>همیشه کسی هست و باز هیچ کس نیست!<br> <br> دردی هست و دارویی هست و درمانی نیست!<br> <br> قفسی هست کلیدی هست و رهایی نیست!<br> <br> تشنه ای هست ابر هست و بارانی نیست!<br> <br> تنهایی هست دوست هست و عشقی نیست!<br> <br> من هست و من هست و خلاصی نیست....!!!<br> text/html 2014-03-13T07:34:43+01:00 jahanmanesh.mihanblog.com جملات عاشقانه جملات دوستت دارم زیبا http://jahanmanesh.mihanblog.com/post/13 <br><br>مـَـن دوسـتـت دارمـ ـهای ایـن آدمـ ـهارا نـمـی خـواهـَم . . .<br><br><br>بـوسـه هـآیـشـآن بـه دردم نـمـیـخـورد !<br><br><br>قـولـ ـهایـشـآن قـانـعـم نـمـی کـنـد !<br><br><br>مـَـن تــِشــنـِـه یِ بــی تـَـفــاوتــی تـــُـواَم . . .<br><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif">http://jahanmanesh.mihanblog.com/ <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><br><br><br>مقصـر کسی نیست جـُز خودم حـال ِ خوبم را سپـردم بہ بادهای پاییـزی حـالا هـرشب در طوفان ٬ خیـابان ها را یک بہ یک برای یافتنش جستجـو میکنـم مـن ٬ &amp;quot;خـودم &amp;quot; را در پاییـز جا گذاشتم .<br><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif">http://jahanmanesh.mihanblog.com/ <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><br><br><br>نوشتن یک شعر کوچک برای تو<br><br>احساس زیادی از من می گیرد<br><br>شبیه کرانه ها<br><br>تو مرا جاری می کنی<br><br>و به خود تغییر شکل می دهی<br><br>تا در بسترت<br><br>رود معنی شوم !<br><br>تو باعث می شوی<br><br>هر چه خیال می کنم<br><br>واقعی شود !<br><br><a href="http://jahanmanesh.mihanblog.com/" target="" title="">جملات عاشقانه</a><a href="http://jahanmanesh.mihanblog.com/" target="" title=""> زیبا دوستت دارم </a><br><br><br>وقتی مثل تو<br><br>هیچ کجای دنیا نیست<br><br>تمام دنیای من شوی<br><br>و من دوستت دارم<br><br>تا هر روزِ عمرم را<br><br>زندگی کنم...p!<br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><a href="http://jahanmanesh.mihanblog.com/" target="" title="">جملات عاشقانه</a><a href="http://jahanmanesh.mihanblog.com/" target="" title=""> زیبا </a><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><br><br><br>متــــــــاسفم نه براـے تو که دروغ برایــــت خـــود زندگیست نه براـے خودم که دروغ تنهـــا خط قرمز زندگیـــستــــ بـــرایم متاسفم که چرا مزه ے عشـــــــق را از دستـــــــــ تــــــو چشیــــدم تا همیشه در شکـــــــــــ دروغ بودنش بمـــانم.......<br><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif">http://jahanmanesh.mihanblog.com/ <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><br><br><br>به عشق که می رسد<br><br>انتخاب خودش را دارد<br><br>دل را می گویم<br><br>بی آنکه بیندیشد<br><br>به شب هائی که می آیند<br><br>و او تنهاست !<br><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><a href="http://jahanmanesh.mihanblog.com/" target="" title="">جملات</a><a href="http://jahanmanesh.mihanblog.com/" target="" title="">دوستت دارم </a><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><br><br><br>صدهابار<br> فصل پایان قصه را آغاز کردم<br> اما گریز<br> این گریز بی سرانجام از تنهایی<br> مرا به فصل دیگری از انتظار<br> روانه کرد<br> اینگونه شد که در قصه ای ناتمام<br> هنوز منتظرم .<br><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif">http://jahanmanesh.mihanblog.com/ <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><br><br>قلب خسته ام ؟!<br> <br> در رؤیای کدامین لبخند<br> <br> خفته ای<br> <br> که دستهای خالیم<br> <br> چنین بلاتکلیفند !<br> <br><br> text/html 2014-03-02T20:53:47+01:00 jahanmanesh.mihanblog.com جملات عاشقانه جملات عاشقانه زیبا + شعر شاعران سری هشتم http://jahanmanesh.mihanblog.com/post/12 با این همه پاییز<br><br>هنوز در زیر سایه ی آخرین نگاهت<br><br>آفتاب می گیرم...!!<br><br><br><h3><a href="http://jahanmanesh.mihanblog.com/" target="" title="">جملات عاشقانه</a><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></h3><br><br>به نفسهای خســـــته ام نگاه نکن<br><br>تو را که داشته باشم<br><br>تمام دنیا را پیاده میدوم<br><br><h3><a href="http://jahanmanesh.mihanblog.com/" target="" title="">جملات عاشقانه</a><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></h3><br><br>گاهی خوابت را می‌بینم<br>بی‌صدا<br>بی‌تصویر<br>مثلِ ماهی در آب‌های تاریک<br>که لب می‌زند و<br>معلوم نیست<br>حباب‌ها کلمه‌اند<br>یا بوسه‌هایی از دل‌تنگی<br><br>توماس ترانسترومر<br><br><br><h3><a href="http://jahanmanesh.mihanblog.com/" target="" title="">جملات عاشقانه</a><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></h3><br><br>اگر یک نفر<br>هر آنچه که<br>از درونش برمی آید را بنویسد<br>بی شک از درون او<br>کسی رفته است<br><br>ایلهان برک<br><br><h3><a href="http://jahanmanesh.mihanblog.com/" target="" title="">جملات عاشقانه</a><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></h3><br><br>اشتباه نکن<br>نه زیبایی تو<br>نه محبوبیت تو<br>مرا مجذوب خود نکرد<br>تنها آن هنگام که روح زخمی مرا بوسیدی<br>من عاشقت شدم<br><br>شمس لنگرودی<br><br><h3><a href="http://jahanmanesh.mihanblog.com/" target="" title="">جملات عاشقانه</a><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></h3><br><br> text/html 2014-02-19T20:52:04+01:00 jahanmanesh.mihanblog.com جملات عاشقانه دوستان وبلاگ http://jahanmanesh.mihanblog.com/post/11 دوستان و سروران گرامی این وبلاگ قبلاً با نام الهه شرقی مربوط به فرنوش خانوم بوده که حذف شده بود و من این وبلاگ رو دوباره بازسازی کردم. فرنوش خانوم در این وبلاگ فعالیتی نداره البته باهاش صحبت کردم که اگر قبول کرد دوتائی نویسندگی وبلاگ رو انجام بدیم . امیدوارم من هم دوست خودتون بدونید. text/html 2014-01-28T16:35:27+01:00 jahanmanesh.mihanblog.com جملات عاشقانه جملات دلتنگی و جدائی عاشقانه http://jahanmanesh.mihanblog.com/post/10 جملات عاشقونه دلتنگی ، پایان رابطه&nbsp;و جدائی و دلم میخواهد رو براتون گذاشتم امیدوارم خوشتون بیاد فقط نظر یادتون نره که قوت قلبیه برای دائمی بودن وبلاگ<br><br>گــاه دلتنــگــ مــے شـوم.....دلتننگـ تــر از هـمہ دلتـنگــے هــا....<br>گـــوشـہ اے مـے نشیــنم...<br>و حــسرتــ هــا را مـ‌ـے شمـــارم...<br>بـاختـن هــا را و صــداے شکـستن هــا را...<br>نمــے دانم من كــدام امید را نـا امید کــردم....<br>کــدام خــواهش را نشنــیدم...<br>و بــہ کــدام دلـتنگے خـندیدم..کــہ این چــنین دلــ تنـگم!<br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br>دلم می خواهد از دید بعضی آدمها پنهان بمانم<br>آدمهایی که مدام توی زندگیت سرک می کشند<br>و با ژست صمیمیت<br>داشته هایت را می شمارند<br>احساساتت را خط کشی می کنند<br>اشتباهاتت را سرزنش می کنند<br>به چیز هایی که خود ندارند حسادت می کنند<br>دست می گذارند روی نقطه ضعف هایت و آنها را بزرگ و بزرگتر می کنندو هر کاری که لازم باشد می کنند<br>تا تو را کوچک و بی رنگ و کدر نشان دهند<br>این آدمها ” آینه ” نیستند ، ” خورده شیشه اند ...<br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br>حرف دیگری نمانده<br>نقطه چینها را به هم وصل میکنم<br>و خط تیره را<br>میان ضمایرمان میگذارم<br>حالا من _ تو<br>حتی حرف ربطی میانمان نیست<br>تنها یک قصه ی ناتمام داشتیم<br>که همان اول شعر<br>نقطه چینهایش را به هم وصل کردم<br>اینجا پایان قصه ی ماست . . .<br> text/html 2014-01-15T19:17:41+01:00 jahanmanesh.mihanblog.com جملات عاشقانه جملات عاشقانه دوست داشتن انتنظار http://jahanmanesh.mihanblog.com/post/8 دلم<br><br>پرندۀ غمگینی ست<br><br>در قفس افکار عاشقانه‌ام،<br><br>کجاست درختان سبز آغوشت؟!<br><br><br><a href="http://jahanmanesh.mihanblog.com/" target="" title=""><br></a><a href="http://jahanmanesh.mihanblog.com/" target="" title="">جملات عاشقانه</a> غمگین کوتاه بلند اس ام اس<br><br><br>هر بار که دلم هوای خدا کرد...<br><br><br>نه...<br><br><br>هر بار که خدا یاد دلم کرد...<br><br><br>تنم لرزید...<br><br><br>نه از خدا....از خودم...<br><br><br>که از شیطان هم شیطان تر شده ام...<br><br><br>نگاهم را میدزدم...مبادا چشمم در چشم خدا گیر کند...<br><br>(میبینی خدا...خستم) <br><br><br><a href="http://jahanmanesh.mihanblog.com/" target="" title=""><br></a><a href="http://jahanmanesh.mihanblog.com/" target="" title="">جملات عاشقانه</a><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br><br>کدامین آواز را در گوش امواج زمزمه کردی<br>ک واله و شیدا مرا با خود می برد تا,انتها<br><br><br><a href="http://jahanmanesh.mihanblog.com/" target="" title="">جملات عاشقانه</a><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br>دریا<br><br>به شمال<br><br>و خورشید<br><br>به غرب خواهد رفت،<br><br>کدام راه<br><br>به تو می‌رساند<br><br>مرا<br><br>که تاریک و تشنه<br><br>پیر شده‌ام..؟<br><br><br><br><a href="http://jahanmanesh.mihanblog.com/" target="" title="">جملات عاشقانه</a><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br><br><br>تــــــو<br><br>قشنگترین اشتباه چشمانم هستی ./.<br><br><br><a href="http://jahanmanesh.mihanblog.com/" target="" title="">جملات عاشقانه</a><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br>امیدوارم از جملات عاشقانه انتخاب شده برای شما لذت ببرید<br><br><br>خوابم نمی برد....<br><br>برای تو<br><br>تمام رویاها را دستچین کرده ام!<br><br>یکی یکی در خواب هایت می کارم و<br><br>منتظرم<br><br>صبحانه ی طلوع چشمانت دم بکشد! text/html 2013-11-29T10:37:49+01:00 jahanmanesh.mihanblog.com جملات عاشقانه جملات عاشقانه ناب ، خاص سری پنجم http://jahanmanesh.mihanblog.com/post/6 داشــــتن یکـــی کـــه<br><br><br>دوستـــش داری و<br><br><br>بدونـــی اونـــم بیشتـــر از جـــونش دوستـــت داره<br><br><br>اوج خوشــــــــبختیه<br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><br><br>تو را همچو گناهی زیبا<br><br>پنهان کرده ام زیر پیراهنم<br><br>همیشه دوستت داشته ام<br><br>میگویند رفته ای<br><br>اما کسی عطر تو را زیر پوست من نمی شنود<br><br>میگویند هوس یک سیب ترش بودم که از سرت پرید<br><br>اما کسی تپش داغ خاطره ات را در دلم نمی بیند<br><br>دلم برای تو تنگ میشود<br><br>ای توبه ی شکسته ام ...<br><br><br><br> text/html 2013-11-12T07:35:42+01:00 jahanmanesh.mihanblog.com جملات عاشقانه جملات عاشقانه زیبا سری چهارم http://jahanmanesh.mihanblog.com/post/5 مـدتهـآسـت<br><br>چهـره ات رآ در ذهـنـم نقـآشے مـےڪنـم . . .<br><br>عـآشقـآنـﮧ ، ڪآرم را خـوب بلـدم !<br><br>هـیــــس ...<br><br>بیـن خـودمـآטּ بـآشـد ،<br><br>بـدجـور سـر ڪشیـدטּ چشمـآنـت گیـر ڪـرده ام . . .<br><br><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><b>نظر یادتون نره لطفاً</b></span><br><br>چشـم‌هـــای ِ تــــو تـهـــران استــــ<br><br><br>پهـنــاور و شــلـــوغ و مـهـیبــــ . . .<br><br><br><br>گــُـم شـــده‌ام، گــُــم شـــــده‌ام !‌!!<br><br><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><b>نظر یادتون نره لطفاً</b></span><br><br>تَنهاے یعنے،<br>گوشه پروفایلت 60 نفر on باشـלּ<br>ولے نمے توانے با هیچ ڪـבام בرב בل ڪنے<br>و مجبور میشے בرבهایت را بنویسے،<br>تا شایـב هماלּ ها لایڪ ڪننـב...<br><br><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><b>نظر یادتون نره لطفاً</b></span><br><br>این روزها همه اواره ی کوچه های مجازی شدیم ...<br><br>با اینکه میدانیم چیزی حل نمیشود ...<br><br>مینویسیم برای خودمان تا تنها نباشیم...<br><br><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><b>نظر یادتون نره لطفاً</b></span><br><br>من بهلول را دوست دارم! دیوانه بودن و عاقلانه زیستن را!!! من بهار را دوست دارم! جوانی و سبز بودن را!!! من آن تکه ابر را دوست دارم! در اوج بودن و کودکانه گریستن را!!! text/html 2013-11-06T16:39:14+01:00 jahanmanesh.mihanblog.com جملات عاشقانه جملات عاشقانه کوتاه زیبا غمگین سری سوم http://jahanmanesh.mihanblog.com/post/4 <strong>جملات عاشقانه</strong> سری سوم تقدیم شما لطفاً نظر یادتون نره<br><br><br>×مو هآیتاטּ را بلونـב یآ استـפֿُــوانـے کُنیـב!<br> ×لنـــــز رَنگی تَرجیحاََ آبــے...<br> ×بینی بآیَـב عَمَل شـבه باشَـב...<br> ×لبــ تاטּ را پرتز کنیـב!!!<br> ×مآنتـوے کوتآه و تَنگـ...<br> ×ωـــآپورت فَراموش نَشه...<br> ×اینجآ پـωــَر هآ و בُפֿـتَر هآ بــωــیار اَحمَق انـב<br> ×پـωـَر هآ زیبآیــے را با برهنگی اشتباه گرفته انـב!<br> دפֿـتر هآ برای زیبایی ب فکر پوشش اَنـבامی هَستَند!!!<br> ×متآωــفَم بَرآے خوבمآن....<br><br><strong>عاشقانه ترین جملات<br></strong><br><br>حال میفهمم حرفـــ حسابی که میگفتی باید بزنی<br> <br> تفریق من از تو بود<br> <br> بی تو 1یک که نشدم هیچ،وجودم مثل 0 صفر توخالی است<br> <br> لامصبــــ جان این چه تفریقی بود<br> <br> در شگفتم!!!<br> <br> این را کجای ریاضی نوشته اند که ما نخواندیمش<br><br><br><strong>متن کوتاه</strong><br><br><br>مرآ بآ ابرهآی تبریز<br> نسبتی دیرینــِ است<br> بغض ِ دلتنگی مآن دیر بــِ دیر می شکند!<br><br><strong>متن عاشقانه</strong><br><br><br>این بار زنده می خواهمت<br> نه در رویا نه در مجاز<br> این که خسته بیایی<br> بنشینی در برابرم در این کافه پیر<br> نه لبخند بزنی آن گونه که در رویاست<br> ونه نگاه عاشقانه بدوزی در نگاهم<br> صندلی ات را عوض کنی<br> در کنارم بنشینی<br> سر خسته ات را روی شانه ام بگذاری<br> وبه جای دوستت دارم بگویی<br> گم کرده ام تو را ، کجایی ؟<br> text/html 2013-11-04T19:12:33+01:00 jahanmanesh.mihanblog.com جملات عاشقانه جملات عاشقانه زیبا غمگین جدید سری دوم http://jahanmanesh.mihanblog.com/post/3 &nbsp;انگـار یڪـے בسـﭞ ِ اتفـاق هـاے פֿـوب ِ زنـבگیمـ را گرفتـﮧ<br><br>ڪﮧ בیگر نمـے افتنـב...<br><br><br><br>مراقب بـاش بـﮧ چـﮧ ڪسـے اعتماב میڪنـے!<br><br>【شیطاטּ】 همـ یـﮧ زمانے 【فرشته】 بوב...!<br><br><br><br>بے رحمے بزرگے است<br><br>که روزگار<br><br>اجازه دوست داشتن<br><br>و خواستن كسے را به ما بدهد<br><br>اما اجازه<br><br>"داشتنش را نه. . . <br><br><br><br>بوی پاییز میپیچد<br>و دلم از هوای نوبرانه سرشار میشود<br>نوبرانه ای از جنس دستهای تو<br>میدانم این پاییز که هیچ<br>ده پاییز دیگر هم بگذرد<br>داغ این نوبرانه<br>به دل دستهایم میماند...<br><br><br><br>בلِ یــڪ مرב،<br>تمــآمِ בنیـآے اوستــــ<br>شــآپرك بـآش اے زن<br>نــﮧ ســـرבآر سپــآهـــے<br>ڪﮧ اِحســاسش رآ בر همـــ مــے شـڪنــב...!<br><br><br><br>خسته ام از تکرار شنیدن<br>“مواظب خودت باش”<br>تو اگر نگران حال من بودی که نمی رفتی…! <br><br> text/html 2013-11-03T06:39:59+01:00 jahanmanesh.mihanblog.com جملات عاشقانه جملات عاشقانه زیبا کوتاه سری اول http://jahanmanesh.mihanblog.com/post/2 <font size="3"><b>جملات عاشقانه زیبا رو در این وبلاگ راه اندازی کردیم امیدوارم که بتونیم در کنار اوقات خوبی داشته باشیم <font color="#FF0000">نظر یادتون نره لطفاً<br><br><font color="#333333"><br>هر قدر هم زیبا باشی<br>تا نوری<br>منعکس نکنی<br>دیده نمی شوی...<br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br>پیراهن سیاه<br>سفید می شود<br>در برابر آفتاب...<br><br></font></font></b></font><br><font size="3"><b><font color="#FF0000"><font color="#333333"><font size="3"><b><font color="#FF0000"><font color="#333333"><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br></font></font></b></font>کوبه ی در ....دق کرد<br>کوبه ی در... پوسید<br>که چرا یک لحظه به مرادِ دلِ صاحب خانه نلرزید..<br><br></font></font></b></font><br><font size="3"><b><font color="#FF0000"><font color="#333333"><font size="3"><b><font color="#FF0000"><font color="#333333"><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></font></b></font><br><br>رأس ساعت دلتنگی<br>شاپرکی بر سر گلدسته ی کوچک تحریر می نشیند..<br>وقت،<br>وقت قدقامتِ احساسِ واژه ها، بر سجاده ی خیس دفتر است.<br><br></font></font></b></font><br><font size="3"><b><font color="#FF0000"><font color="#333333"><font size="3"><b><font color="#FF0000"><font color="#333333"><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br></font></font></b></font>سبز بود چشمانت یا سیاه<br>نمی دانم،<br>از پشت دیوار هم<br>حضورت را حس می کردم<br><br></font></font></b></font><br><font size="3"><b><font color="#FF0000"><font color="#333333"><font size="3"><b><font color="#FF0000"><font color="#333333"><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br></font></font></b></font>دره عمیق<br>ابهت می دهد<br>بر کوه بلند...<br>اشک مرد زن را میسوزاند ...!!!!<br><br></font></font></b></font><br><font size="3"><b><font color="#FF0000"><font color="#333333"><font size="3"><b><font color="#FF0000"><font color="#333333"><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br></font></font></b></font>نمی دانم ...<br><br>من هرگز طبیعی دان خوبی نبودم !<br><br>طبیعی است که فراموش نمی شوی ؟!<br><br></font></font></b></font><br><font size="3"><b><font color="#FF0000"><font color="#333333"><font size="3"><b><font color="#FF0000"><font color="#333333"><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br><br></font></font></b></font>غم هایی که چشمانت را خیس نمی کنند،<br>دلت را به آتش می کشند!<br>بی صدا سوختن دردناک است!!!<br><br></font><br></font></b></font> text/html 2013-11-02T21:50:00+01:00 jahanmanesh.mihanblog.com جملات عاشقانه مطالب باحال و جک و عاشقان و مانتو http://jahanmanesh.mihanblog.com/post/1 <div class="mdiv341"><font class="text1" size="4"><ul><li><a href="http://paltoo.mihanblog.com/[bb:blog_recent_post_href]">مدل پالتو زنانه و دخترانه شیک زیبا کلاه دار</a></li><li><a href="http://paltoo.mihanblog.com/[bb:blog_recent_post_href]">مدل پالتو های زنانه شیک مجلسی 2014</a></li><li><a href="http://paltoo.mihanblog.com/[bb:blog_recent_post_href]">کت و مانتو و پالتو زنانه دخترانه پشمی بلند</a></li><li><a href="http://paltoo.mihanblog.com/[bb:blog_recent_post_href]">مدل پالتو و مانتو زمستانه دخترانه</a></li><li><a href="http://paltoo.mihanblog.com/[bb:blog_recent_post_href]">مدل پالتو زنانه و دخترانه شیک و مجلسی</a></li><li><a href="http://paltoo.mihanblog.com/[bb:blog_recent_post_href]">مدل پالتو زنانه و دخترانه جدید 2013</a></li></ul></font><ul class="clearfix"><li><font size="4"><a href="http://peb30.mihanblog.com/post/878">عکس های عاشقانه دختر قشنگ و زیبا جامعه مجازی</a></font></li><li><font size="4"><a href="http://peb30.mihanblog.com/post/879">عکس ویژه محرم عاشورا شهادت امام حسین</a></font></li><li><font size="4"><a href="http://peb30.mihanblog.com/post/877">دلنوشته و جملات عاشقانه غمگین فیس بوک سری اول</a></font></li><li><font size="4"><a href="http://peb30.mihanblog.com/post/876">اس ام اس عاشقانه و پیامک دلتنگی سری جدید</a></font></li><li><font size="4"><a href="http://peb30.mihanblog.com/post/875">شعر عاشقانه کوتاه و متن های غمگین</a></font></li><li><font size="4"><a href="http://peb30.mihanblog.com/post/874">عکسهای عاشقانه شیرین متحرک زیبا</a></font></li><li><font size="4"><a href="http://peb30.mihanblog.com/post/873">پیامک و اس ام اس عاشقانه سری دلتنگی</a></font></li><li><font size="4"><a href="http://peb30.mihanblog.com/post/872">عکس عاشقانه سری جدید دوست داشتن</a></font></li><li><font size="4"><a href="http://peb30.mihanblog.com/post/871">پیامک و پست عاشقانه آبان ماه</a></font></li><li><font size="4"><a href="http://peb30.mihanblog.com/post/869">چند تا جک جدید فانتزی برای استاتوس</a></font></li><li><font size="4"><a href="http://peb30.mihanblog.com/post/868">پست های عاشقانه برای عاشقان پیامک</a></font></li><li><font size="4"><a href="http://peb30.mihanblog.com/post/867">عاشقانه های مخاطب دار فیس بوک</a></font></li><li><font size="4"><a href="http://peb30.mihanblog.com/post/866">رسم متحیرانه چینی ها در شب ازدواج</a></font></li><li><font size="4"><a href="http://peb30.mihanblog.com/post/865">مردی که عاشق عکس گرفتن با قبرستانهاست</a></font></li><li><font size="4"><a href="http://peb30.mihanblog.com/post/864">عکس قلیان کشیدن رزمنده ها در جنگ</a></font></li></ul></div><font size="4"> </font>